วัดสว่างโยมาลัย

          วัดสว่างโยมาลัย  ตั้งอยู่เลขที่ 172 บ้านท่าเปลือย  ถนนริมปาว  หมู่ที่ 11  ตำบลตูมใต้  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 15 ไร่  3  งาน  48  ตารางวา    อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง เมตร  ยาว 22  เมตร  สร้าง พ.ศ.2529  หอสวดมนต์เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  สร้าง พ.ศ.2510  ศาลาการเปรียญเป็นไม้เนื้อแข็ง สร้าง พ.ศ.2508  วิหารสร้างด้วยคอนกรีตเมื่อ พ.ศ.2531 

          ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย  ชาวบ้านเรียกกันว่า หลวงพ่อโตวัดสว่างโยมาลัย ตั้งเมื่อ พ.ศ.2482  ชาวบ้านเรียกว่าวัดท่าเปลือย  โดยมีพ่อใหญ่อาจารย์สา  แพนศรี  พ่อใหญ่อาจารย์บัวลา  และพ่อใหญ่อาจารย์บุญมา อพยพมาจากบ้านดอนแคน  อำเภอจตุรพักรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด  มาตั้งถิ่นฐานและสร้างวัดขึ้นโดยร่วมกับหลวงปู่สา  ฉนฺโน วัดนี้ได้รับการพัฒนาเรื่อยมาจนปัจจุบัน  และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 16  มีนาคม  พ.ศ.2519 เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง 40  เมตร  ยาว  80 เมตร  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ

รูปที่ 1 หลวงปู่สา  ฉนฺโน  (สา  แพนศรี) พ.ศ.2482-2489

รูปที่ 2 พระอธิการประเวศ  เตมิโย  (ประเวทย์  แพนศรี) พ.ศ.2489-2500

รูปที่ 3 พระครูประภัศร์โพธิธรรม (ลี นาภา)  พ.ศ.2502-2549

รูปที่ 4  พระครูประโชติธรรมานุวัตร (ประมวล  โยธี) พ.ศ.2550  ถึงปัจจุบัน

 

 

Comments