https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tZHRLUmwwWEhEdlU/view

>> เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561(2560/10/02) https://drive.google.com/file/d/1zTTnupAfcFIx31rz6e8Zle4deZZv9nXt/view?usp=sharing
>> เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 (2559/10/01) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tNDR3MFhHWU9wTVE/view
>> เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559(2558/10/01) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tNDR3MFhHWU9wTVE/view
>> เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) (2558/09/22) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tNDR3MFhHWU9wTVE/view
>> เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 (2557/09/22) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tNDR3MFhHWU9wTVE/view
>> ประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 (2557/09/22)  https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tNDR3MFhHWU9wTVE/view
>> เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1(2557/09/22) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tNDR3MFhHWU9wTVE/view
>> เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 (2556/10/01) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tNDR3MFhHWU9wTVE/viewComments