>> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (2561/02/07) https://drive.google.com/file/d/19SiESgVaneZAw-o8BtY3A8Q5sT0K8wkp/view?usp=sharing
>> งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 (2560/11/30) https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BzOu5P7eQj_tclZZOXpRSWdDN00
>> รายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 (2560/10/19) https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BzOu5P7eQj_tclZZOXpRSWdDN00
>> รายงานการควบคุมภายในฯ ประจำปี พ.ศ. 2560 (2560/09/26) https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BzOu5P7eQj_tclZZOXpRSWdDN00
>> งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 (2559/10/1) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tMGowb2ViTnVDQXc/view?usp=sharing
>> รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 (2559/10/1) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tOTJrNS1RUXZYM0k/view?usp=sharing  
>> แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (2558/11/3) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tYlBnLXRPeE4xZ28/view?usp=sharing     
>> งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีประจำปี 2558 (2558/10/1) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tYjdkeS1ISUJabFE/view 
>> รายงานทางการเงิน ประจำปีประจำปี 2557 (2557/10/27) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tYjdkeS1ISUJabFE/view Comments