>> งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 (2559/10/1) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tMGowb2ViTnVDQXc/view?usp=sharing
>> รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 (2559/10/1) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tOTJrNS1RUXZYM0k/view?usp=sharing  
>> แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (2558/11/3) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tYlBnLXRPeE4xZ28/view?usp=sharing     
>> งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีประจำปี 2558 (2558/10/1) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tYjdkeS1ISUJabFE/view 
>> รายงานทางการเงิน ประจำปีประจำปี 2557 (2557/10/27) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tYjdkeS1ISUJabFE/view Comments