>> รายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจำปี 2560 (2560/02/20) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tN3o5ampyMXlDNTQ/view?usp=sharing 
>> รายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 (2559/11/28) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tbkRhY2JDenk4cWs/view?usp=sharing 
>> รายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 (2559/09/30) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tNGRmMTB4QmpKNzg/view?usp=sharing 
>> รายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 (2559/09/19) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tdjhGZHYtbTJBcTQ/view?usp=sharing 
>> รายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2559(2559/08/15)  https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tTjE2WWJwRUhUSzg/view?usp=sharing
>> รายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจำปี 2559(2559/05/30) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tZDE3eVlXR0FmVUE/view?usp=sharing
>> รายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559(2559/02/19) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tU1VjRnhYRkYyUUU/view?usp=sharingComments