>> รายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจำปี 2561 (2561/02/12) https://drive.google.com/file/d/1_KAiCn1MumaqvTrsaN6wk-hKcnpH_uwJ/view?usp=sharing 
>> รายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่สี่  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2560 (2560/02/20) https://drive.google.com/file/d/1bW82MKoWXaxPMBpeLlX4aIfxnwkyP79_/view?usp=sharing 
>> รายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2  ประจำปี 2560 (2560/08/28) https://drive.google.com/file/d/1033kzFz1Y3Et_olBfIcM_Zk-PrxBB1ky/view?usp=sharing 
>> รายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1  ประจำปี 2560 (2560/08/15) https://drive.google.com/file/d/1r5Ai6Ga_xchT6MWJbsm5FF-fhdTyZ8HE/view?usp=sharing 
>> รายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจำปี 2560 (2560/02/20) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tN3o5ampyMXlDNTQ/view?usp=sharing 
>> รายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 (2559/11/28) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tbkRhY2JDenk4cWs/view?usp=sharing 
>> รายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 (2559/09/30) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tNGRmMTB4QmpKNzg/view?usp=sharing 
>> รายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 (2559/09/19) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tdjhGZHYtbTJBcTQ/view?usp=sharing 
>> รายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2559(2559/08/15)  https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tTjE2WWJwRUhUSzg/view?usp=sharing
>> รายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจำปี 2559(2559/05/30) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tZDE3eVlXR0FmVUE/view?usp=sharing
>> รายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559(2559/02/19) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tU1VjRnhYRkYyUUU/view?usp=sharingComments