>> แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 (2561/01/22) https://drive.google.com/file/d/1v4rrUh-qqdkpgK4G3rs4Dis3dk3YlvHD/view?usp=sharing
>> แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (2560/03/03) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tNFZEY1hnU25XeHc/view?usp=sharing
>> แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) (2560/10/13) https://drive.google.com/file/d/1gX3ntEoBrx9Nu207i7IxICu65_QM4O5W/view?usp=sharing
>> แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) (2560/02/08) https://drive.google.com/file/d/1JTLR4YcOaDDobzVmWS8jItp8Cg2yM8N0/view?usp=sharing
>> แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) (2559/11/22) https://drive.google.com/file/d/1ngkUk1PjCcjJjYCY8i45eB7rhaiJF9Vf/view?usp=sharing
>> แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 (2559/10/01) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tWUh4ckRGMEpZbm8/view?usp=sharing
>> ประกาศเทศบาลตำบลกุมภวาปี เรื่อง การใช้แผนชุมชน/หมู่บ้าน(2559/04/05) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_temZPZmVYNFkyZ2M/view 
>> แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) (2559/08/12)  https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_taDdkc0xQS0Nkb28/viewComments