การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร


การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ


Comments