การแจ้งเกิด


การแจ้งตาย


การแจ้งย้ายที่อยู่


การขอเลขที่บ้าน


การขอมีบัตรประจำตัวประชาชน

Comments