การจัดซื้อจัดจ้าง


>> ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ถนนจิตรประสงค์ (2560/05/06) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tcURYZ2lZbE03bFE/view?usp=sharing
>> ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ซอยจิตรประสงค์ 7 (2560/05/06) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tbDRfZFhpdnBDbjA/view?usp=sharing
>> ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยธนาคารกรุงศรี หมู่ที่ 10 (2560/03/06) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tX0FPXzFPTHhMaG8/view?usp=sharing
>> ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง คสล.ซอยชมช่วย 4 หมู่ที่ 8 (2559/01/11) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tUlNUdEg3ejZIQ3c/view?usp=sharing
>> ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดและขยายผิวจราจร คสล. (2559/01/11) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tZ3B5bWg5dFZGbXc/view?usp=sharing
>> ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (2558/10/21) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tNDR3MFhHWU9wTVE/view 
>> ระกาศสอบราคาซื้อเรือท้องแบน (2558/4/27) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tNDR3MFhHWU9wTVE/view 
>> ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ชนิดติดผนัง (2558/02/25) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tNDR3MFhHWU9wTVE/view
>> ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทาง  (2558/02/20)  https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tNDR3MFhHWU9wTVE/view
>> ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเดิมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  (2558/01/23) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tNDR3MFhHWU9wTVE/view 
>> ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทาง (2558/01/23) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tNDR3MFhHWU9wTVE/view 
>> ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะสวนธรรมชาติ   (2558/01/07) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tNDR3MFhHWU9wTVE/view
>> ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ  (2558/01/07) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tNDR3MFhHWU9wTVE/view 


Comments