-

-

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559

การสาธารณสุขฯ

หัวข้อ
ไฟล์
ว/ด/ป
1.คู่มือการปฏิบัติงานในการเตรียมความตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัส
อีโบลา และโรคติดต่ออุบัติใหม่อื่นๆ
21/03/2559
2.ประกาศเทศบาลตำบลกุมภวาปี 
 เรื่อง แนวทางการดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยในอาหาร ประจำปี 2559
21/03/2559
3.ประกาศเทศบาลตำบลกุมภวาปี เรื่อง 
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม  น้ำดื่ม ประจำปี 2559
21/03/2559

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ
ไฟล์
ว/ด/ป
1.ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
18/10/2556
2.ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์
ผ้าใบทรงจั่ว
16/12/2556
3.ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ผ้าใบ
พร้อมเหล็กทรงโค้ง
16/12/2556
4.ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงตลาดสดโดยติดตั้งลูกหมุนปรับอากาศ
16/12/2556
5.ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยแสนสุข 1  หมู่ที่ 8
16/12/2556
6.ประกาศสอบราคาจ้างรถปรับอากาศ VIP 
2 ชั้น  จำนวน  10  คัน
17/01/2557
7.ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  จำนวน 2 รายการ
30/01/2557
8.ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  แบบบรรทุกน้ำฯ
07/03/2557
9.ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  แบบบรรทุกน้ำฯ
29/05/2557
10.ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงตลาดสดโดยติดตั้งลูกหมุนปรับอากาศ
29/05/2557
11.ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน
28/07/2557
12.ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
09/10/2557
13.ประกาศสอบราคาจ้างเหมาสร้างราง
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดถนนศุภอรรถวินิจ
17/11/2557
14.ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ
07/01/2558
15.ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะสวนธรรมชาติ
07/01/2558
16.ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทาง
23/01/2558
17.ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเดิมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
23/01/2558
18.ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทาง
20/02/2558
19.ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ
พร้อมติดตั้ง ชนิดติดผนัง
25/02/2558
20.ประกาศสอบราคาซื้อเรือท้องแบน
27/04/2558
21.ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
21/10/2558

รายงานทางการเงิน

หัวข้อ
ไฟล์
ว/ด/ป
1.รายงานทางการเงิน
ประจำปีงบประมาณ 2554
18/10/2554
2.รายงานทางการเงิน
ประจำปีประจำปี 2555
16/12/2555
3.รายงานทางการเงิน
ประจำปีประจำปี 2556
30/10/2556
4.รายงานทางการเงิน
ประจำปีประจำปี 2557
27/10/2557
5.งบแสดงฐานะการเงิน   
ประจำปีประจำปี 2558
1/10/2558

รายงานการประชุมสภาฯ

หัวข้อ
ไฟล์
ว/ด/ป
1.ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
สมัยแรก ประจำปี 2556
10/01/2556
2.รายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  
สมัยแรก  ประจำปี 2556
01/03/2556
3.รายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ 
สมัยที่สาม  ประจำปี 2556
18/08/2556
4.รายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ 
สมัยที่สี่  ประจำปี 2556
20/09/2556
5.ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ
สมัยที่สอง ประจำปี 2557
02/06/2557
6.ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ
ประจำปี 2558
26/02/2558
7.ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล           สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2558
20/07/2558
8.รายงานการประชุมสภาเทศบาล           สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
30/09/2558

แผนการดำเนินงาน

หัวข้อ
ไฟล์
ว/ด/ป
1.รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2555
20/12/2555
2.รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2556
06/12/2556
3.แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557
06/12/2556
4.รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2557
30/12/2557
5.แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2558
30/12/2557
6.แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2559
15/10/2558
7.รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2558
29/12/2558
8.รายงานการจัดบริการสาธารณะ
04/01/2559

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

หัวข้อ
ไฟล์
ว/ด/ป
1เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557
01/10/2556
2.เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
22/09/2557
3.ประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2558
22/09/2557
4.เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
22/09/2557
5.เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
22/09/2558
6.เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
01/10/2558

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลกุมภวาปี

หัวข้อ
ไฟล์
ว/ด/ป
1แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557
01/07/2554
2.แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555-2557
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
01/02/2555
3.แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559
01/08/2556
4.แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560
01/08/2557
5.แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559
เพิ่มเติมฉบับที่ 1
01/09/2557
6.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบล
กุมภวาปี (พ.ศ.2559-2562)
01/09/2557
7.แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
12/08/2559
8.ประกาศเทศบาลตำบลกุมภวาปี เรื่อง การใช้แผนชุมชน/หมู่บ้าน
05/04/2559