การรับฟังความคิดเห็นจัดทำประกาศถมดินEmbed gadget

 


                                         

>> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนชมช่วย ม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (2561/03/16) https://drive.google.com/file/d/16xzNiGov3Kqw-duG02901ExecMGDpTjT/view?usp=sharing
>> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ชมช่วยลงสู่หนองแวงนอก ม.3 ฯ (2561/03/16) https://drive.google.com/file/d/1tm7xCLsAtJN71m47s1g-idUKSzQOoxEm/view?usp=sharing
>> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนอุ่มจาน ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (2561/03/16) https://drive.google.com/file/d/1Q9jbF9-ykb5eU_JKFSDFTFtgaRPw_Nif/view?usp=sharing
>> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.โพนทอง ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (2561/03/16) https://drive.google.com/file/d/1t3VChqT1BZaMamIdE6RVKAPr2jx3wdMq/view?usp=sharing
>> ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อนสองล้อ (2561/02/19) https://drive.google.com/file/d/1MmLZRCwl8ZtW3JSnMprPxfnjfrqxyUI8/view?usp=sharing
>> ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ถนนจิตรประสงค์ (2560/06/13) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tcURYZ2lZbE03bFE/view?usp=sharing
>> ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ ซอยจิตรประสงค์ 7 (2560/06/13) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tbDRfZFhpdnBDbjA/view?usp=sharing
>> ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยธนาคารกรุงศรี หมู่ที่ 10 (2560/03/06) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tX0FPXzFPTHhMaG8/view?usp=sharing
>> ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง คสล.ซอยชมช่วย 4 หมู่ที่ 8 (2559/01/11) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tUlNUdEg3ejZIQ3c/view?usp=sharing
>> ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดและขยายผิวจราจร คสล. (2559/01/11) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tZ3B5bWg5dFZGbXc/view?usp=sharing

การจัดซื้อจัดจ้าง


>> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (2561/02/07) https://drive.google.com/file/d/19SiESgVaneZAw-o8BtY3A8Q5sT0K8wkp/view?usp=sharing
>> งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 (2560/11/30) https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BzOu5P7eQj_tclZZOXpRSWdDN00
>> รายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 (2560/10/19) https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BzOu5P7eQj_tclZZOXpRSWdDN00
>> รายงานการควบคุมภายในฯ ประจำปี พ.ศ. 2560 (2560/09/26) https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BzOu5P7eQj_tclZZOXpRSWdDN00
>> งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 (2559/10/1) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tMGowb2ViTnVDQXc/view?usp=sharing
>> รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 (2559/10/1) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tOTJrNS1RUXZYM0k/view?usp=sharing  
>> แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (2558/11/3) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tYlBnLXRPeE4xZ28/view?usp=sharing     


รายงานทางการเงิน


>> รายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจำปี 2560 (2560/02/20) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tN3o5ampyMXlDNTQ/view?usp=sharing 
>> รายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 (2559/11/28) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tbkRhY2JDenk4cWs/view?usp=sharing 
>> รายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 (2559/09/30) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tNGRmMTB4QmpKNzg/view?usp=sharing 
>> รายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 (2559/09/19) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tdjhGZHYtbTJBcTQ/view?usp=sharing 
>> รายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2559(2559/08/15)  https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tTjE2WWJwRUhUSzg/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tWUh4ckRGMEpZbm8/view?usp=sharing

>> แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 (2561/01/22) https://drive.google.com/file/d/1v4rrUh-qqdkpgK4G3rs4Dis3dk3YlvHD/view?usp=sharing
>> แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (2560/03/03) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tNFZEY1hnU25XeHc/view?usp=sharing
>> แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 (2560/03/03) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tWUh4ckRGMEpZbm8/view?usp=sharing
>> ประกาศเทศบาลตำบลกุมภวาปี เรื่อง การใช้แผนชุมชน/หมู่บ้าน(2559/04/05) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_temZPZmVYNFkyZ2M/view 
>> แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) (2559/08/12)  https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_taDdkc0xQS0Nkb28/view

https://sites.google.com/site/kumpawapimunicipality/phaen-phathna-thesbal


>> รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560(2560/10/31) https://drive.google.com/file/d/1JCV8degVihmOKRqx3MY3tEQlCBtd-K6g/view?usp=sharing
>> รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 (2559/11/04) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tNDR3MFhHWU9wTVE/view
>> รายงานการจัดบริการสาธารณะ(2559/01/04) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tNDR3MFhHWU9wTVE/view
>> รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558(2558/12/29) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tNDR3MFhHWU9wTVE/view
>> แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559(2558/10/15) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tNDR3MFhHWU9wTVE/view
>> แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558(2557/12/30) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tNDR3MFhHWU9wTVE/view

https://sites.google.com/site/kumpawapimunicipality/phaenkar-danein-ngan


>> เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561(2560/10/02) https://drive.google.com/file/d/1zTTnupAfcFIx31rz6e8Zle4deZZv9nXt/view?usp=sharing
>> เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560(2560/03/03) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tNDR3MFhHWU9wTVE/view
>> เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559(2558/10/01) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tNDR3MFhHWU9wTVE/view
>> เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) (2558/09/22) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tNDR3MFhHWU9wTVE/view
>> เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 (2557/09/22) https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tNDR3MFhHWU9wTVE/view
>> ประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 (2557/09/22)  https://drive.google.com/file/d/0BzOu5P7eQj_tNDR3MFhHWU9wTVE/view


https://sites.google.com/site/kumpawapimunicipality/thesbayyati-ngb-praman-ray-cay